Saxofone Soprano
(Soprano Saxofone)

 

Som do Instrumento
http://lachesis.caltech.edu/jayeaston/sound_clips_shortcut.html